Algemene voorwaarden

BelBruc, een handelsnaam van BelBruc V.O.F.

Laatst gewijzigd: 20-01-2023

Artikel 1: Algemeen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen BelBruc, een handelsnaam van BelBruc V.O.F. en Opdrachtnemer, en haar (potentiële) Opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve de eventueel bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2: Offertes

 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Al onze offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten.
 4. Een uit-gespecificeerde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig:
  • Alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht;
  • Werknemers uit de eigen organisatie van Opdrachtgever die bij onze werkzaamheden betrokken zullen zijn;
  • Een kosteloze werkplek op de locatie van Opdrachtgever met data-netaansluiting voor Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer (in overleg met Opdrachtgever) ingeschakelde derden.
 2. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot onze werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 4. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt of er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht, is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden.


Artikel 4: Verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en naar de bepalingen van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken bewaren, gebruiken en verwerken met dezelfde zorg die wij aanwenden met betrekking tot onze eigen zaken.
 3. Opdrachtnemer is verplicht zorgvuldig om te gaan met alle ons door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige ons bij de uitoefening van onze werkzaamheden ter kennis gekomen informatie.


Artikel 5: Uitvoering opdracht en werkzaamheden derden

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Opdrachtgever doen.
 3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 6: Wijziging van de aanvaarde opdracht

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen zoveel mogelijk plaatsvinden na onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 3. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering wat leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 7: Honorarium en betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door Opdrachtnemer wordt vastgesteld.
 2. In het tarief van Opdrachtnemer is inbegrepen de secretariaats- en telefoonkosten. Wat betreft reistijd wordt de helft van het uurtarief doorberekend. Tenzij anders overeengekomen worden reiskosten gedeclareerd conform het geldende tarief van onbelaste kilometervergoeding. Eventuele verblijfskosten worden gedeclareerd bij de Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 3. Facturatie van meerwerk vindt alleen plaats na afstemming met Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar de in de offerte overeengekomen prijsstelling te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 5. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 6. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.
 8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


Artikel 9: Overmacht

 1. In het geval van overmacht of andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft Opdrachtnemer het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan Opdrachtgever, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, zonder jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Ingeval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft gedurende acht dagen na de datum van verzending van deze mededeling het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat hij verplicht is het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.
 3. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer of bij Opdrachtnemer in dienst zijnde personeel, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van materialen, vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.


Artikel 10: Geheimhouding, intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Alle conclusies en bevindingen van studies en adviezen, alsmede de werkzaamheden van de Opdrachtnemer zijn afgestemd op het unieke karakter van de betreffende overeenkomst met de Opdrachtgever. In verband daarmee: zal Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever geheim houden; zal Opdrachtnemer derden geen inzage geven in de rapporten en nota’s uitgebracht aan Opdrachtgever; zal Opdrachtgever de rapporten en nota’s van Opdrachtnemer niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen of hierover mededelingen doen, tenzij dit bij het aangaan van de overeenkomst of daarna schriftelijk is overeengekomen.
 2. In verband daarmee behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem krachtens de auteurswet toekomen. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt het recht om algemene informatie die in verband met de opdracht is verworven, voor derden te gebruiken.
 3. De verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer die uit dit artikel voortvloeien gelden ook voor diegenen, van wier diensten gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hierover in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ons van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop door Opdrachtgever mag worden vertrouwd. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 3. De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
 4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor de gedane werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 12: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen tenzij anderszins is overeengekomen.
 2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk. De compensatie wordt berekend op basis van de gehanteerde prijsstelling en het aantal effectief gewerkte uren. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.


Artikel 13: Geschillen en Toepasselijk recht

 1. In het geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende NMI-Mediation-reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
 3. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.